روز

عایا روز رو از شما گرفتن؟؟ عایا روز خنده نداره؟ عایا روز اواز سر نمیاد؟؟ با شمام فندق خانما👶👶
/ 0 نظر / 11 بازدید
  ازمدتهاقبلتوفکریسفربودیمبهتلافیسالهاینرفتههمسراینبارخواستجبرانکنهوتصمیمبسفرخارجکیگرفتازیطرفخوشحالمازیطرففوبیااینوازگوگلفهمیدمدارهدیوونممیکنهدفعهقبلکهواپیماسوارشدماینحسرودرمنبوجوداوردخلاصهپاگذاشتمرواونقسمتازدلمکفوبیاروتوخودشجادادهبودورضایتدادمفقطشرطگذاشتمکسفرمونبعدازعروسیعموجانباشهانتخاباولموناستانبولبوداماچونتقریباهزینهاشبهنسبتتعدادروزشزیاددبودهواپیمادرستحسابیهمباونطرفنمیرفتوالبتهبخاطرشرایطیکفعلاحاکمهستترجیحدادیممسیرروعوضکنیماگهتاچگدروزدیگهرفتیموپامونرسیدبزمینحتماگزارشکاملازسفرمونخواهمدادخداروشکرجمعهعروسیعموجان برگزار شد و کم کم اماده بستن چمدونها هستیم..کلی سرچ کردم و اطلاعات زیادی ب دست اوردم برگردم حتما ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 42 بازدید
آذر 97
1 پست
آبان 97
2 پست
تیر 96
3 پست
شهریور 94
3 پست
مرداد 94
2 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
3 پست
آبان 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
7 پست
خرداد 93
7 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
6 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
9 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
15 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
14 پست
دی 91
10 پست
آذر 91
11 پست
آبان 91
12 پست
مهر 91
3 پست
چین
1 پست
پکن
1 پست
تولد
1 پست
مهد_کودک
1 پست
سلام
1 پست
اپل_ایدی
1 پست
عید
1 پست
ضدحال
1 پست
پنجره
1 پست
برزخ
1 پست
یاکریم
1 پست
رمان
1 پست