ازمدتهاقبلتوفکریسفربودیمبهتلافیسالهاینرفتههمسراینبارخواستجبرانکنهوتصمیمبسفرخارجکیگرفتازیطرفخوشحالمازیطرففوبیااینوازگوگلفهمیدمدارهدیوونممیکنهدفعهقبلکهواپیماسوارشدماینحسرودرمنبوجوداوردخلاصهپاگذاشتمرواونقسمتازدلمکفوبیاروتوخودشجادادهبودورضایتدادمفقطشرطگذاشتمکسفرمونبعدازعروسیعموجانباشهانتخاباولموناستانبولبوداماچونتقریباهزینهاشبهنسبتتعدادروزشزیاددبودهواپیمادرستحسابیهمباونطرفنمیرفتوالبتهبخاطرشرایطیکفعلاحاکمهستترجیحدادیممسیرروعوضکنیماگهتاچگدروزدیگهرفتیموپامونرسیدبزمینحتماگزارشکاملازسفرمونخواهمدادخداروشکرجمعهعروسیعموجان برگزار شد و کم کم اماده بستن چمدونها هستیم..کلی سرچ کردم و اطلاعات زیادی ب دست اوردم برگردم حتما گزارش کامل سفر رو مینویسم تا به قول قدیمیا زکات علمم رو پس بدم :)  سفرنامه های دیگران خیلی اطلاعاتمون رو بالا برد..بازم ب قول قدیمیا خوبی بدی دیدین حلال کنید :))

 

 

 

 

 

 

/ 3 نظر / 43 بازدید
Mohammad

سايت تفريحي فان دوني دانلود جديدترين فيلم ها و آهنگها + جديدترين مدل لباس مو عينک و ... + جديدترين عکس بازيگران + بيوگرافي اشخاص معروف و خيلي چيزاي ديگه که بايد خودت ببيني همين الان بيا http://www.myfundoni.ir

Mohammad

سايت تفريحي فان دوني دانلود جديدترين فيلم ها و آهنگها + جديدترين مدل لباس مو عينک و ... + جديدترين عکس بازيگران + بيوگرافي اشخاص معروف و خيلي چيزاي ديگه که بايد خودت ببيني همين الان بيا http://www.myfundoni.ir

Mohammad

سايت تفريحي فان دوني دانلود جديدترين فيلم ها و آهنگها + جديدترين مدل لباس مو عينک و ... + جديدترين عکس بازيگران + بيوگرافي اشخاص معروف و خيلي چيزاي ديگه که بايد خودت ببيني همين الان بيا http://www.myfundoni.ir